General terms & conditions

Algemene Voorwaarden Greenfoodfinder B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Greenfoodfinder B.V. (hierna: Greenfoodfinder) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80336388 en is gevestigd aan Min Cort vd Lindenstr 10 (1165GR) te Halfweg.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Greenfoodfinder.

3. Diensten: het leveren van advies aan Opdrachtgever alsmede de het vergroten van de zichtbaarheid van Ingrediënten en Producten van Opdrachtgever op de Greenfoodfinder website. Indien overeengekomen, kan Greenfoodfinder deze Ingrediënten en/of Producten leveren als dit met Opdrachtgever overeengekomen is.

4. Greenfoodfinder: De dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

5. Ingrediënten en Producten: De door Greenfoodfinder geplaatste en/of aangeboden Ingrediënten en Producten.

6. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die Greenfoodfinder heeft aangesteld, of waaraan Greenfoodfinder een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Greenfoodfinder, alsmede voorstellen van Greenfoodfinder voor Diensten die door Greenfoodfinder aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Greenfoodfinder waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Greenfoodfinder, elke Overeenkomst tussen Greenfoodfinder en Opdrachtgever en op elke dienst die door Greenfoodfinder wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Greenfoodfinder aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Greenfoodfinder is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Greenfoodfinder niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Greenfoodfinder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Greenfoodfinder is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 24 uur wordt bevestigd. Niettemin heeft Greenfoodfinder het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Greenfoodfinder gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten, Ingrediënten en Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Greenfoodfinder streeft ernaar om opgaven van aantallen, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot de het Aanbod zo getrouw mogelijk aan te duiden. Greenfoodfinder staat er echter niet voor in dat zich ter zake nimmer afwijkingen voordoen. Gebruikelijke afwijkingen zijn in elk geval geoorloofd. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Greenfoodfinder zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Greenfoodfinder niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Greenfoodfinder heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Greenfoodfinder te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Greenfoodfinder heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Greenfoodfinder daaraan niet gebonden.

4. Greenfoodfinder is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5. Elke Overeenkomst die met Greenfoodfinder wordt aangegaan berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Greenfoodfinder is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten van de reeds bestelde Ingrediënten of Producten in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Zowel Opdrachtgever als Greenfoodfinder kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Greenfoodfinder ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Opdrachtgever als Greenfoodfinder kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Greenfoodfinder nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Greenfoodfinder zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Greenfoodfinder staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Greenfoodfinder de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Greenfoodfinder aangeboden Diensten, Ingrediënten en Producten en de prijzen zijn gebaseerd. Greenfoodfinder heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Greenfoodfinder niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Greenfoodfinder, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Greenfoodfinder is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning c.q. opgegeven tijd van bezorging. Nimmer is Greenfoodfinder aansprakelijk voor het bijstellen van de planning/bezorgingstijd.

7. Alle aangeboden Ingrediënten en Producten op de Greenfoodfinder website voldoen aan de op Greenfoodfinder van toepassing zijnde wettelijke regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne (HACCP). Dit wordt geborgd door de producenten van deze Ingrediënten en Producten. Greenfoodfinder is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet nakomen van deze wettelijke regelgeving.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Greenfoodfinder verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Greenfoodfinder niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Greenfoodfinder is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Greenfoodfinder verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Greenfoodfinder voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Greenfoodfinder kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Greenfoodfinder gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Greenfoodfinder.

4. Opdrachtgever is verplicht de eventuele waarschuwingen, instructies, product- en/of gebruiksaanwijzingen van Greenfoodfinder te lezen en op te volgen bij het gebruik van de geleverde Ingrediënten en Producten en Diensten. Voor eventuele ontstane schade ten gevolge van het niet opvolgen van deze instructies en aanwijzingen is Greenfoodfinder niet aansprakelijk.

5. Opdrachtgever is verplicht de Ingrediënten en Producten te onderzoeken op inhoud in verband met mogelijke allergieën. Greenfoodfinder staat niet in voor schade als gevolg van diëtaire restricties.

Artikel 8 - Bezorging en/of levering

1. Greenfoodfinder is verplicht ervoor te zorgen dat ten aanzien van de Ingrediënten en Producten de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. Greenfoodfinder kan Opdrachtgever van aanwijzingen voorzien met betrekking tot de voedselveiligheid indien Opdrachtgever de Ingrediënten en Producten zelf bewaard. Greenfoodfinder is op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade en/of kosten.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Greenfoodfinder of er door andere omstandigheden buiten de macht van Greenfoodfinder enige vertraging ontstaat, heeft Greenfoodfinder recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Greenfoodfinder schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Opdrachtgever is verplicht de Ingrediënten en Producten af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

4. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Greenfoodfinder gerechtigd de Ingrediënten en Producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Indien de Ingrediënten en Producten worden bezorgd door Greenfoodfinder of een externe vervoerder is Greenfoodfinder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien Greenfoodfinder gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Greenfoodfinder ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Greenfoodfinder een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

8. Greenfoodfinder is gerechtigd de Ingrediënten en Producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Greenfoodfinder is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle vervallen facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Greenfoodfinder behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9 - Verpakking en transport

1. Greenfoodfinder verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren Ingrediënten en Producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 - Onderzoek, reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Ingrediënten en Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer voor voedingsmiddelen gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Greenfoodfinder te worden gemeld op support@greenfoodfinder.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 24 uur na levering. Bij beschadiging van het Ingrediënten en Producten door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Ingrediënten en Producten.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte Ingrediënten en Producten. Als Opdrachtgever gebrekkige Ingrediënten en Producten wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenfoodfinder op de wijze zoals door Greenfoodfinder aangegeven.

4. Greenfoodfinder is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Ingrediënten en Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

5. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

6. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Ingrediënten en Producten ontbreken, en dit aan Greenfoodfinder te wijten is, zal Greenfoodfinder na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, de ontbrekende Ingrediënten en Producten nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Greenfoodfinder.

Artikel 11 - Adviezen

1. Greenfoodfinder kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Greenfoodfinder de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Greenfoodfinder verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Greenfoodfinder verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Greenfoodfinder wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Greenfoodfinder gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Greenfoodfinder kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Greenfoodfinder schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 12 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Greenfoodfinder is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Greenfoodfinder, Greenfoodfinder een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en bezorgkosten, tenzij anders overeengekomen.

2. Greenfoodfinder voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Greenfoodfinder ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Greenfoodfinder is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Greenfoodfinder.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Greenfoodfinder zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Greenfoodfinder meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Greenfoodfinder gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Greenfoodfinder de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Greenfoodfinder verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Greenfoodfinder tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Greenfoodfinder op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

1. Greenfoodfinder heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, Producten en Ingrediënten en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Greenfoodfinder gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Greenfoodfinder is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Greenfoodfinder is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Greenfoodfinder te vergoeden voor elk financieel verlies dat Greenfoodfinder lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 - Overmacht

1. Greenfoodfinder is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Greenfoodfinder wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Greenfoodfinder, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Greenfoodfinder zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Greenfoodfinder of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Greenfoodfinder buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Greenfoodfinder is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Greenfoodfinder, is Greenfoodfinder uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Greenfoodfinder deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Greenfoodfinder in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van Diensten door Greenfoodfinder leidt tot aansprakelijkheid van Greenfoodfinder, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Greenfoodfinder. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3. Greenfoodfinder sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Greenfoodfinder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Enige door Greenfoodfinder opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Greenfoodfinder.

5. Greenfoodfinder staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Greenfoodfinder verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Greenfoodfinder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Greenfoodfinder binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Greenfoodfinder.

Artikel 19 - Geheimhouding

1. Greenfoodfinder en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Greenfoodfinder bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Greenfoodfinder is verkregen.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Greenfoodfinder steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Greenfoodfinder op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Greenfoodfinder zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Greenfoodfinder niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen of producties die door Greenfoodfinder aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Opdrachtgever vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Greenfoodfinder vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Greenfoodfinder is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Greenfoodfinder en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Greenfoodfinder verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Greenfoodfinder zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Greenfoodfinder van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Greenfoodfinder voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Greenfoodfinder voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Greenfoodfinder verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Greenfoodfinder of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@greenfoodfinder.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Greenfoodfinder de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Greenfoodfinder zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Greenfoodfinder en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Greenfoodfinder heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Greenfoodfinder en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Halfweg, 15 juni 2022