3. Sustainable agriculture

1 - No Poverty

1 - No Poverty

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede. Volgens de Verenigde Naties ook meteen het belangrijkste doel. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Onder de millenniumdoelen betekende extreme armoede dat iemand minder dan 1,25 dollar per dag te besteden heeft. De Wereldbank heeft deze grens in 2015 verlegd naar 1,90 dollar per dag. In 2012 leefde 12,8 procent van de wereldbevolking onder de grens van 1,90 dollar. Dit zijn 896 miljoen mensen. In 1990 leefde nog 37 procent van de wereldbevolking, of 1,95 miljard mensen onder deze grens. De verwachting is dat dit aantal in 2015 is gedaald naar 9,5 procent of 702 miljoen mensen van de wereldbevolking.

Sociale zekerheid
Maar doel één houdt meer in dan alleen extreme armoede. Zo is er bepaald dat alle landen zich moeten inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. Dit betekent bijvoorbeeld het bedenken van beleid en het opzetten van programma’s voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn dat mensen in armoede kunnen raken door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Als dit gebeurt, moet je terug kunnen vallen op sociale systemen die je ondersteunen.

Economische middelen
Ook moeten alle mannen en vrouwen, en vooral arme en kwetsbare mensen, recht hebben op economische middelen als land, technologie en financiële dienstverlening, zoals microfinanciering. Maar dit houdt ook in het recht om te werken. In doel één staat ook beschreven dat alle landen ervoor moeten zorgen dat arme mensen minder geraakt kunnen worden door natuurrampen of sociale en economische crises.

2 - Zero hunger

2 - Zero hunger

Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen mensen wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden naar verhouding de meeste mensen honger, een op de vier mensen in deze regio is ondervoed. Ook sterft bijna de helft (45 procent) van de kinderen die voor hun vijfde komen te overlijden aan malnutritie. En wereldwijd gaan nog steeds 66 miljoen basisschoolkinderen met honger naar school. 

Malnutritie
Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van voedselveiligheid. De targets van dit doel richten zich onder anderen op het beëindigen van alle vormen van malnutritie in 2030. Hierbij moet er specifieke aandacht uitgaan naar de voeding van jonge vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en de voeding van oudere mensen. 

Voedselproductie
In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen. Daarom richt dit tweede doel zich ook op de voedselproductie. Zo moeten er in 2030 duurzame systemen zijn voor voedselproductie. Dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten. In 2030 moet de productiviteit en het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Hierbij gaat er speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen als vrouwen, oorspronkelijke bewoners van een land of gebied, vissers en herders. Om dit te bereiken moet er bijvoorbeeld beter gelet worden op een eerlijke verdeling van land en toegang tot financiële markten.

8 - Decent work and economic growth

8 - Decent work and economic growth

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

In veel landen betekent het hebben van een baan niet automatisch dat je aan armoede kunt ontsnappen. Dit moet anders. Daarom richt doel acht zich op fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten.

Werkloosheid
Er is nog veel te doen binnen dit doel. Van 2007 tot 2012 groeide het aantal werkelozen in de wereld van 170 miljoen naar 202 miljoen. Van dit aantal zijn 75 miljoen jonge vrouwen en mannen. En om het aantal nieuwe mensen op de arbeidsmarkt in de komende jaren van een baan te voorzien, zijn er tussen 2016 en 2030 zijn er 470 miljoen extra banen nodig.

Zo moeten landen binnen hun beleid  meer aandacht besteden aan ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Financiële instituties moeten versterkt worden zodat iedereen toegang krijgt tot banken, verzekeringen en andere financiële diensten.

Kinderarbeid en slavernij
Daarnaast moeten landen actie ondernemen op het tegengaan van moderne slavernij, mensenhandel en gedwongen arbeid, inclusief kinderarbeid en kindsoldaten. En in 2025 moet er definitief een einde komen aan alle vormen van kinderarbeid.

12 - Responsible consumption and production

12 - Responsible consumption and production

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

Vervuilende energiebronnen
Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020.

We moeten zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – minder vaak vervuild en verspild wordt.

Voedselproductie
Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben.

Groene levensstijl
Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

13 - Climate action

13 - Climate action

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Ieder land op ieder continent heeft te maken met klimaatverandering. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. 

Extreme omstandigheden
Droogte, overstromingen en extreme stormen komen vaker voor door klimaatverandering. Broeikasgassen die wij uitstoten zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Dit zorgt ervoor dat het Poolijs smelt en het zeeniveau stijgt. Arme mensen die nu al het meest kwetsbaar zijn, krijgen het eerst met de gevolgen te maken. Vaak zijn zij afhankelijk van landbouw in gebieden die gevoelig zijn voor extreme omstandigheden.

Onder de twee graden
In december werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Hiervoor moeten broeikasgassen fors teruggedrongen worden en moeten fossiele energiebronnen vervangen worden door duurzame energie. Verder is het belangrijk dat met name ontwikkelingslanden maatregelen kunnen nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

15 - Life on land

15 - Life on land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Bossen bedekken 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het vechten tegen klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en vormen ze het leefgebied van inheemse bevolkingsgroepen. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl de landaantasting zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare aan land.  

Ontbossing
Ontbossing en verwoestijning – veroorzaakt door de mens en klimmaatverandering – vormen enorme uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en tasten de levens van miljoenen mensen aan in hun strijd tegen armoede. Er wordt actie ondernomen om de bossen te beheren en de verwoestijning aan te vechten. 

Zo moet in 2020 de ontbossing zijn gestopt en moet bebossing wereldwijd toenemen. In datzelfde jaar moeten zoetwater- en aardse ecosystemen beschermd worden, met name bossen, moerassen, berggebieden en steppen. In 2030 moet de woestijnvorming tegen worden gegaan. 

This key characteristic includes economical, ecological and social aspects related to sustainable agriculture. There are various on-pack labelling endorsements which help us to make sustainable food choices where we aim for products that take into account the environment, climate, animal welfare and/or social aspects in their production and processing.

Currently, 90% of the world's agricultural land is used for one-year crops where the soil is ploughed annually and enriched (poisoned) with fertilizer and chemical pesticides to achieve maximum yield. In this way, the land often becomes depleted (SDG 15), which means that new agricultural land has to be ‘’created’’.

In conventional agriculture, CO2 moves from the land to the air. This is part of global warming caused by humans. For this reason, more and more agricultural techniques have been developed that use agricultural land in such a way that they fix CO2 (SDG 13). Some techniques can even make depleted farmland fertile again (SDG 12).

Below 12 different farming methods are described where CO2 fixing methods are applied.

3.1. Conservation agriculture

Conservation farming methods are based on 3 principles, minimize soil disturbance,  maintain soil cover and manage crop rotation. The use of fertilizers and pesticides is permitted. At present, about 10% of the total agricultural land is processed using the conservation method. This method fixes about 1.2 tons of CO2 per acre where the remaining 90% of agricultural land actually transfers CO2 from the ground to the air. The soil is thus not depleted and as a result, cost savings and better harvests are often realized with higher yields.

3.2. Regenerative agriculture

With this method degraded soil can be restored. With this method the land is not ploughed and it uses pesticides and fertilizers as little as possible. The use of cover crops (which act as green fertilizers), alternating cultivation, manure from their own farm and controlled grazing promote recovery. In this method, infertile/inanimate soil is made fertile again. Of the 1.2 billion acres of agricultural land available in the world, 0.4 billion acres have been more or less abandoned, so there's a lot of potential for recovery.

3.3. Improved rice cultivation

Rice is the daily staple food of some 3 billion people in the world. Rice is responsible for 20% of the world's consumption of carbohydrates and 10% of total greenhouse gas emissions. This emission is mainly caused by rotting plant remains that emit methane in and on wet rice paddies. Methane as a greenhouse gas is 34x as strong as CO2. Switching to a method of semi-wet rice production will reduce methane emissions, increase the amount of CO2 in the ground and, perhaps equally important for the farmer, the semi-wet rice cultivation method also leads to a better yield. So a switch to this method also gives financial advantage. The fact that this method is not yet applied everywhere is mainly due to the fact that the wet method has been used for generations. Breaking traditions requires adaptability.

3.4. Use of peatlands

There are many places in the world where peatlands fall dry due to rising temperatures. Those peatlands then produce a large amount of methane. It is therefore important to keep and manage those peatlands wet. This can prevent large greenhouse gas emissions.  Using agricultural products from wet peatlands help make this method profitable.

3.5. Agroforestry or tree-intercropping

The combined growth of food crops and trees is a method of making degraded soil fertile again. This was (and is) applied to dry steppe and desert area in Burkina Faso where millet and sorghum grow under trees. These trees grow by using the animal manure from their own farm that contain tree seeds. By not removing these trees but letting them grow, the biodiversity of the soil and thereby the water-holding capacity of the soil is improved. This creates a better harvest and allows people to continue to live in those areas where their ancestors have lived for years. Desertification is halted and desert area can be made fertile again. With this  method, 2.48 tons of CO2 per acre per year has been recorded in areas previously designated as desert.

3.6. Multistrata agroforestry

This method is characterized by trees and food crops growing in layers above one another where an optimal combination is sought between the crops. This method can be applied mainly in the tropics where shadow less cultivation has no chance. The initial cost of building this system is high and the revenue is low at first. In the medium term, the system works well. For example, forest coffee and forest cacao have a higher quality than sun coffee and sun cocoa. Poor farmers will not be able to apply this method without help. This method fixes 6.9 tons of CO2 per acre per year and that is about the same as what is achieved when planting new forest.

3.7. Silvopasture

Meadows with trees fixate 5 to 10 times more carbon than treeless meadows. Trees provide further shelter, create a cooler microclimate and better water availability. This is particularly applicable in areas where rainwater is often scarce. In addition, cattle grazing under trees have a better feed conversion. This means that less agricultural land is needed to generate the same amount of meat. Forest grazing thus saves some of the scarcity of agricultural land and also captures additional CO2. Meat from farms using this method therefore has a much better footprint than meat from intensive livestock farming.

3.8. Controlled forest grazing

This method mimics the behavior of migratory herbivores in the wilderness with the main result that the soil can then retain much more CO2 and therefore retain up to 10x more moisture after intensive rainfall. On average there are fewer animals per acre but the yield of the farm will improve due to better quality pastures. The negative aspect of methane emissions from livestock remains, but it is partially compensated by more CO2 in the soil.

3.9. Tropical staple trees

The yield of starch or protein from multi-annual tropical trees is comparable or even higher than the harvest of annual crops. The annual crops increase the CO2 amount in the air where tropical multi-annual crops can capture up to 4.7 tons of CO2 per acre per year. This method is profitable for farmers and it will give a valuable boost to reducing global warming caused by humans. At least, if the method is used on existing farmland and no new rainforest needs to be cut down for it.

3.10. Pasture cropping

This method combines rows of annual crops interspersed with multi-year grassland that is grazed in a controlled manner. In this way, the natural fertilization ensures just the right balance of the whole system.  More than 200 farmers in Australia use this method and they report an 8 times better water intake of the land and they indicate that there is now 6 to 8% organic matter in the soil which contained previously only 1%.

3.11. Repopulating the Mammoth Steppe

Thawing of the mammoth steppes has the effect of bringing large amounts of thawed organic matter such as methane into the environment.  When we manage again to have large herds of ruminants running and grazing over those steppes, insulating snow will be removed and then the temperature of the ground will cool down much better during the nights. This can greatly slow down and perhaps even stop the thawing of the steppes. If we price the cost of CO2 at € 4.50/ton, the frozen mammoth steppe is worth € 7,000 billion. The ruminants themselves do produce methane, but that's negligible in the amount of CO2 captured.

3.12. Land management by indigenous peoples

Wild land used by nomads and indigenous peoples covers 40% of the total land area. Indigenous peoples have 527 million acres of property rights. Governments have set themselves the goal of having up to 900 million acres of property by 2050. The great advantage is that people who are entitled to agricultural land will also take much better care of that land and therefore deforestation  and other depletion of the land can be prevented.